Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
  Názov projektuŠpecifický cieľInformácie
  AdTech1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

  Viac

  Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému
  a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
  1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Inovace pro zdroje energie1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

  Viac

  Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

  Viac

  Nové inovácie v agrosektore- E-book1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Podpora distančních metod v technickém vzdělávání1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Robotika... a robot ti tyká...1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském přihraničí1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Úcta, hrdosť, odbornosť1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu - EDU-MaTech1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej techniky a mechatroniky1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Vzdělávání bez hranic1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Vzdelávanie pro budúcnosť1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

  Viac

  Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmiViac
  Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania
  plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami
  obehového hospodárstva
  1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac
  Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceViac

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok