Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prioritná os 1: Využívanie inovačného potenciálu

Špecifický cieľ č. 1.1: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce. 

Špecifický cieľ č. 1.2: Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

 

Prioritná os 2: Kvalitné životné prostredie

Špecifický cieľ č. 2.1.: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Špecifický cieľ č. 2.2.: Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

 

Prioritná os 3: Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ č. 3.1.: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Prioritná os 4: Technická pomoc

Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

 

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok