Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2016.

  Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

  Typ výzvy: uzavretá

  Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

  Dátum uzavretia: 31.10.2016 

  Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

  Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok