Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020


  Pre programové obdobie 2014 – 2020 je oficiálnym názvom programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Jeho skrátená podoba je: Interreg V-A SK-CZ.

  Príprava programu Interreg V-A SK-CZ pre programové obdobie 2014 – 2020 sa začala vo februári 2012. Prípravu zastrešoval riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národný orgán (Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR). Na príprave sa podieľali aj zástupcovia kľúčových subjektov vo vzťahu k cezhraničnej spolupráci a zástupcovia ďalších prizvaných subjektov na slovenskej a českej strane.
  V súčasnosti je program Interreg V-A SK-CZ zastrešovaný riadiacim orgánom, ktorým je od 01.októbra 2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

   


  Právny rámec programu vychádza zo základných predpisov EÚ:

  • zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (tzv. „Zmluva o fungovaní EÚ“);
  • nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (tzv. „všeobecné nariadenie“);
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (tzv. „nariadenie o EFRR“);
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (tzv. „nariadenie o EÚS“);
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „Omnibus“).

   

  Základné informácie o programe

  Základná logika programu vychádza z poznania, že programy cezhraničnej spolupráce majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický a územný rozvoj prihraničných oblastí. Prínos cezhraničnej spolupráce však nespočíva v štatisticky významnom ovplyvňovaní sociálno-ekonomického vývoja na makro úrovni, ale predovšetkým v pozitívnej zmene na úrovni obyvateľov a skupín obyvateľov. Investície do cezhraničnej spolupráce sa primárne prejavia na kvalite života obyvateľov a fungovaní verejných a súkromných inštitúcií pôsobiacich v danom území. Cezhraničná spolupráca v slovensko-českom pohraničí bude v programovom období 2014-2020 zameraná na zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Hlavný cieľ programu reaguje na kľúčovú výzvu pre regióny – vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie, investorov, a zároveň aj turistov a návštevníkov.

  Oprávneným územím programu, na ktorom je možné realizovať projekty sú regióny NUTS III, na území Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj a v Českej republike Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj. Program umožňuje aj realizáciu aktivít v súlade s článkom 20, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, kedy časť aktivít sa realizuje mimo oprávnenej programovej oblasti na území Únie iba za predpokladu, že realizácia takýchto aktivít je prínosná pre oprávnené programové územie.

  Pri všetkých projektoch predkladaných v rámci programu je uplatnený princíp vedúceho partnera, ktorý ponesie zodpovednosť za realizáciu projektu. Každý vedúci partner musí mať min. jedného cezhraničného partnera. Pri výbere projektov bude naďalej kladený dôraz na pozitívny cezhraničný dopad - pridanú hodnotu projektov cezhraničnej spolupráce. Pri cezhraničnom dopade bude posudzovaný spoločenský dopad, dopad na cieľové skupiny a finančný dopad.

  Nariadenie o európskej územnej spolupráci definuje štyri kritériá spolupráce, prostredníctvom ktorých sa posudzuje kvalita spolupráce. Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne tri kritériá spolupráce, pričom platí, že kritériá „spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné.

  Prehľad kritérií spolupráce:

  • spoločná príprava
  • spoločná realizácia
  • spoločný personál
  • spoločné financovanie


  O nenávratný finančný príspevok budú môcť požiadať verejnoprávne, neziskové organizácie alebo podnikateľské subjekty. Typy oprávnených žiadateľov/prijímateľov sú pre jednotlivé investičné priority definované v samotnom programe Interreg V-A SK – CZ, a zároveň budú definované v aktuálne vyhlásenej výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.


  Tematické zameranie

  Cieľom programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov.

  Program je zameraný na nasledujúce oblasti:

  • podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím;
  • investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení;
  • zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry;
  • podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.


  Finančný rámec

  Program je financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj ( „EFRR“) a štátnych rozpočtov Slovenskej republiky a Českej republiky. Miera podpory zo zdrojov Európskej únie je stanovená na maximálne 85% z celkových oprávnených výdavkov. Rozpočet programu predstavuje 90 mil. EUR z prostriedkov EFRR.

  Schvaľovací proces

  15.9.2014 bol programový dokument vzatý na vedomie Vládou ČR
  17.9.2014 bol programový dokument schválený Vládou SR
  22.9.2014 bol programový dokument odoslaný prostredníctvom systému SFC na Európsku Komisiu
  11.6.2015 bol program Interreg V-A SK - CZ schválený Európskou komisiou
  6.12.2017 bola Európskou komisiou schválená revízia programu Interreg V-A SK-CZ

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok