Nástroje pre zjednodušenie prístupu

logo SKCZ EU F min

 

Ikona prioritnej osi Využívanie inovačného potenciálu Využívanie inovačného potenciálu

NázovStavInteraktívna mapaKód projektu v ITMS
Špecifický cieľ 1.1 - Podpora vzdelávania pre potreby trhu práce
Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru

V realizácií
(01.2022 - 06.2023)

Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru - INTERREG SK-CZ

304011AZC7

AdTech

Ukončený
(02.2018 - 06.2021)

AdTech - INTERREG SK-CZ304011D118
Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií

Ukončený
(01.2018 - 12.2019)

Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií - INTERREG SK-CZ304011C887
Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl/Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol

Ukončený
(04.2021 - 09.2022)

Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl - INTERREG SK-CZ304011U990
Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Ukončený
(07.2020 - 06.2021)

Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní - INTERREG SK-CZ304011U052
Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému

V realizácií
(09.2021 - 07.2023)

Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému - INTERREG SK-CZ304011AYX
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce

Ukončený
(02.2020 - 07.2021)

IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce - INTERREG SK-CZ304011T963
Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce

Ukončený
(04.2020 - 12.2021)

Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce - INTERREG SK-CZ304011U818
Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

Ukončený
(01.2020 - 03.2022)

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky - INTERREG SK-CZ304011U698
Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch

Ukončený
(09.2020 - 05.2022)

Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti - INTERREG SK-CZ304011U620
Nové inovácie v agrosektore- E-book

Ukončený
(05.2020 - 11.2021)

Nové inovácie v agrosektore- E-book - INTERREG SK-CZ304011U434
Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů

V realizácií
(08.2021 - 07.2023)

Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů - INTERREG SK-CZ

304011AZS2

Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu

V realizácií
(09.2021 - 04.2023)

Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu - INTERREG SK-CZ

304011AZF1

Podpora distančních metod v technickém vzdělávání

V realizácií
(09.2021 - 07.2023)

Podpora distančních metod v technickém vzdělávání - INTERREG SK-CZ

304011AYI2

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne

Ukončený
(04.2020 - 09.2021)

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304011U647
Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole

V realizácií
(09.2021 - 07.2023)

Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole - INTERREG SK-CZ

304011AZV9

Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne

V realizácií
(09.2021 - 02.2023)

Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304011AYU8
Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

Ukončený
(05.2020 - 10.2021)

Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a kekeramických materiálov - INTERREG SK-CZ304011U702
Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory

V realizácií
(10.2021 - 07.2023)

Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory - INTERREG SK-CZ

304011AYW8

Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím

Ukončený
(12.2017 - 06.2019)

Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím - INTERREG SK-CZ304011C854
Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov

V realizácií
(11.2019 - 04.2022)

Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov - INTERREG SK-CZ304011U332
Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání

V realizácií
(08.2021 - 07.2023)

Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání - INTERREG SK-CZ

304011AZG5

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach

V realizácií
(10.2020 - 03.2022)

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach - INTERREG SK-CZ304011U405
Robotika... a robot ti tyká...

Ukončený
(09.2020 - 06.2021)

Robotika... a robot ti tyká... - INTERREG SK-CZ304011U542
Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském přihraničí

Ukončený
(01.2018 - 12.2019)

ROZVOJ STAVEBNÍCH OBORŮ V ČESKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ - INTERREG SK-CZ304011C964
Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne

Ukončený
(09.2017 - 08.2019)

Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne - INTERREG SK-CZ304011C847
Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe

Ukončený
(01.2018 - 12.2019)

Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe - INTERREG SK-CZ304011C853
Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií

V realizácií
(01.2021 - 06.2022)

Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií - INTERREG SK-CZ304011U882
Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování

Ukončený
(04.2017 - 01.2020)

Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování - INTERREG SK-CZ304011C840
Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

Ukončený
(02.2018 - 06.2019)

Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača - INTERREG SK-CZ304011C859
Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání

Ukončený
(12.2020 - 06.2021)

Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání - INTERREG SK-CZ304011U816
Úcta, hrdosť, odbornosť

Ukončený
(09.2018 - 01.2021)

Úcta, hrdosť, odbornosť - INTERREG SK-CZ304011D029
Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu

Ukončený
(02.2020 - 12.2021)

EDU-MaTech - INTERREG SK-CZ304011U768
Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov - INTERREG SK-CZ304011D102
Vzdelávanie pro budúcnosť

V realizácií
(07.2021 - 06.2023)

Vzdelávanie pro budúcnosť - INTERREG SK-CZ

304011AZN4

Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne službyOdstúpenie od realizácie projektu
Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej techniky a mechatroniky

Ukončený
(05.2020 - 10.2021)

Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej techniky a mechatroniky - INTERREG SK-CZ304011U173
Vzdělávání bez hranic

Ukončený
(02.2020 - 02.2022)

Vzdělávání bez hranic - INTERREG SK-CZ304011U129
Zdravě do životaOdstúpenie od realizácie projektu
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce - INTERREG SK-CZ304011C894
Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce

Ukončený
(11.2017 - 10.2019)

Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce - INTERREG SK-CZ304011C979
Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia

V realizácií
(08.2021 - 07.2023)

Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia - INTERREG SK-CZ

304011AZV5

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - INTERREG SK-CZ304011D204
Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl

Ukončený
(06.2020 - 12.2021)

Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl - INTERREG SK-CZ304011T754
Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva

Ukončený
(02.2020 - 07.2021)

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidla - INTERREG SK-CZ304011U970
Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje - INTERREG SK-CZ304011C925
Špecifický cieľ 1.2 - Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne

Ukončený
(12.2020 - 11.2022)

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304011Y280
Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH

Ukončený
(11.2020 - 10.2022)

Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH - INTERREG SK-CZ304011X023
Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete

Ukončený
(01.2021 - 12.2022)

Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete - INTERREG SK-CZ304011Y277
Inovace pro zdroje energie

Ukončený
(09.2020 - 08.2022)

Inovace pro zdroje energie - INTERREG SK-CZ304011Y352
Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti

Ukončený
(01.2019 - 12.2020)

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti - INTERREG SK-CZ304011P777
Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP

V realizácií
(04.2021 - 03.2023)

Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP - INTERREG SK-CZ304011Y262
Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie

Ukončený
(11.2020 - 10.2022)

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie - INTERREG SK-CZ304011Y497
Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie

Ukončený
(08.2019 - 07.2021)

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie - INTERREG SK-CZ304011P709
Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny

V realizácií
(02.2021 - 01.2023)

Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny - INTERREG SK-CZ304011X035
Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP

Ukončený
(09.2019 - 08.2021)

Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP - INTERREG SK-CZ304011P822
Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta

Ukončený
(09.2019 - 08.2021)

Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta - INTERREG SK-CZ304011P714
Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve

Ukončený
(01.2021 - 12.2022)

Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve - INTERREG SK-CZ304011Y185
Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva

Ukončený
(10.2019 - 09.2021)

Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požad. sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva - INTERREG SK-CZ304011P506

 

Ikona prioritnej osi Kvalitné životné prostredie Kvalitné životné prostredie

NázovStavInteraktívna mapaKód projektu v ITMS
Špecifický cieľ 2.1 - Rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

V realizácií
(05.2021 - 04.2022)

#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov - INTERREG SK-CZ

304021X254
Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli

Ukončený
(03.2019 - 05.2021)

Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli - INTERREG SK-CZ304021P552
Bílovec s Veličnou našli cestu společnou

Ukončený
(01.2019 - 07.2021)

Bílovec s Veličnou našli cestu společnou - INTERREG SK-CZ304021P256
Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko - slovenskom prihraničíProjekt mimoriadne ukončený304021P723
Cyklocestou cez hranice dedičstvaUkončený
(02.2019 - 04.2020)
Cyklocestou cez hranice dedičstva - INTERREG SK-CZ304021P633
Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy

V realizácií
(05.2021 - 04.2022)

Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy - INTERREG SK-CZ304021X100
Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych KarpatochV realizácií
(06.2021 - 08.2022)
Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch - INTERREG SK-CZ304021X151
Česká cestaUkončený
(02.2018 - 08.2020)
Česká cesta - INTERREG SK-CZ304021C879
Dušan S. Jurkovič - náš architektUkončený
(01.2018 - 12.2018)
Dušan S. Jurkovič - náš architekt - INTERREG SK-CZ304021D170
Fond malých projektovV realizácií
(06.2017 - 12.2023)
Fond malých projektů - INTERREG SK-CZ304000J915
Geopark Megoňky - ŠanceUkončený
(06.2018 - 09.2020)
Geopark Megoňky - Šance - INTERREG SK-CZ304021C821
Historie pro budoucnostUkončený
(02.2018 - 07.2019)
Historie pro budoucnost - INTERREG SK-CZ304021C863
Hranice v srdciUkončený
(09.2017 - 08.2019)
Hranice v srdci - INTERREG SK-CZ304021C820
Každá história si zaslúži svoj priestorUkončený
(06.2018 - 11.2019)
Každá história si zaslúži svoj priestor - INTERREG SK-CZ304021C852
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a BeskýdUkončený
(02.2018 - 11.2019)
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd - INTERREG SK-CZ304021C978
Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědoměníUkončený
(01.2018 - 12.2019)
Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění - INTERREG SK-CZ304021C926
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - KopčanyUkončený
(09.2017 - 12.2019)
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany - INTERREG SK-CZ304021C800
Na bicykli k susedomUkončený
(01.2018 - 04.2020)
Na bicykli k susedom - INTERREG SK-CZ304021D036
Na bicykli po stopách histórieUkončený (02.2018 - 06.2020)Na bicykli po stopách histórie - INTERREG SK-CZ304021C933
Na kole blíže k lázním

V realizácií
(06.2018 - 06.2021)

Na kole blíže k lázním - INTERREG SK-CZ304021P298
Na kole k přírodním a kulturním památkám

V realizácií
(09.2019 - 12.2021)

Na kole k přírodním a kulturním památkám - INTERREG SK-CZ

304021X177
Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničíV realizácií (03.2021 - 11.2022)Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - INTERREG SK-CZ304021X212
Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

Ukončený
(07.2017 - 06.2020)

Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech - INTERREG SK-CZ304021C998
Na kole za historií Velké Moravy

Ukončený
(07.2019 - 05.2021)

Na kole za historií Velké Moravy - INTERREG SK-CZ304021P620
Pešo a na bicykli za pamiatkami v mestách Partizánske a Valašské MeziříčíProjekt mimoriadne ukončený
Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSKV procese zazmluvňovania
Po stopách habánovUkončený
(09.2017 - 03.2020)
Po stopách habánov - INTERREG SK-CZ304021D188
Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvuUkončený
(04.2019 - 03.2021)
Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu - INTERREG SK-CZ304021P668
Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne ZáhorieV realizácií
(06.2021 - 05.2023)
Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie - INTERREG SK-CZ304021X278
Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou JavorinouV realizácií
(05.2021 - 11.2022)
Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou - INTERREG SK-CZ304021X206
Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvomUkončený
(07.2017 - 12.2019)
Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvom - INTERREG SK-CZ304021C997
Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím - II. etapaV realizácií
(08.2019 - 07.2021)
Rozvoj sítě cyklistických cest v přihraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím – II. etapa - INTERREG SK-CZ304021P644
Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykliV realizácií
(05.2019 - 04.2021)
Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli - INTERREG SK-CZ304021P571
Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k NechorámV realizácií
(03.2019 - 07.2021)
Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám - INTERREG SK-CZ304021P666
Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykliUkončený (02.2017 - 10.2019)Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli - INTERREG SK-CZ304021C981
Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regiónyUkončený
(05.2019 - 10.2019)
Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny - INTERREG SK-CZ304021P521
Toulky po naftařském příhraničí

Ukončený
(01.2018 - 12.2019)

Toulky po naftařském příhraničí - INTERREG SK-CZ304021D211
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske TradícieV realizácií (01.2018 - 05.2021)TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície - INTERREG SK-CZ304021C977
Trezor přírodyV realizácií
(02.2018 - 08.2021)
Trezor přírody - INTERREG SK-CZ304021C928
Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne

Ukončený
(08.2019 - 07.2021)

Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304021P637
Zámocké záhrady v Holíči - I. EtapaUkončený
(12.2017 - 04.2019)
Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa - INTERREG SK-CZ304021D120
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanáluUkončený
(06.2019 - 08.2020)
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu - INTERREG SK-CZ304021P534
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a HorňáckaV realizácií
(08.2019 - 12.2021)
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka - INTERREG SK-CZ304021P008
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej dolinyV realizácií
(03.2021 - 04.2022)
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - INTERREG SK-CZ304021W546
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej straneV realizácií
(05.2019 - 10.2021)
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane - INTERREG SK-CZ304021P405
Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského krajeV realizácií
(04.2021 - 03.2023)
Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje - INTERREG SK-CZ304021W339
Z Malej Fatry do Bielych KarpátUkončený (02.2018 - 04.2019)Z Malej Fatry do Bielych Karpát - INTERREG SK-CZ304021D058
Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města PartizánskeUkončený
(08.2017 - 02.2019)
Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske - INTERREG SK-CZ304021C814
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí

V realizácií
(06.2021 - 03.2023)

Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí - INTERREG SK-CZ304021X048
Špecifický cieľ 2.2 - Ochrana biodiverzity cezhraničného územia
Aby parnássiů nebylo jako šafránu

V realizácií
(03.2020 - 12.2021)

Aby parnássiů nebylo jako šafránu - INTERREG SK-CZ304021S222
Hledáme kočku, pozor, divokou!

V realizácií
(01.2020 - 06.2022)

Hledáme kočku, pozor, divokou! - INTERREG SK-CZ304021R971
Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzíUkončený (01.2018 - 12.2019)Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí - INTERREG SK-CZ304021D016
Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu BeskydV realizácií
(07.2018 - 09.2020)
Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd - INTERREG SK-CZ304021D067
Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej MoraveUkončený
(02.2018 - 01.2020)
Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave - INTERREG SK-CZ304021D187
Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných přeshraničních územíUkončený
(10.2017 - 09.2019)
PONEP - INTERREG SK-CZ304021C996
Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadůUkončený
(09.2019 - 11.2020)
Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadů - INTERREG SK-CZ304021S251
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych KarpatochUkončený (06.2017 - 12.2019)Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch - INTERREG SK-CZ304021C927
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov

V realizácií
(03.2020 - 02.2022)

Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - INTERREG SK-CZ304021S114
Sysli pro krajinu, krajina pro syslyUkončený (02.2018 - 01.2020)Sysli pro krajinu, krajina pro sysly - INTERREG SK-CZ304021D154
Zelené horizonty

V realizácií
(02.2020 - 01.2022)

Zelené horizonty - INTERREG SK-CZ304021S218
Zelená infraštruktúra a zvýšenie biodiverzity pohraničiaOdstúpenie od realizácie projektu - zmluva neuzavretá-S239
Zlepšenie ekostability prihraničných lesov

V realizácií
(09.2019 - 08.2021)

Zlepšenie ekostability prihraničných lesov - INTERREG SK-CZ304021S113
Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajiněUkončený (09.2017 - 03.2019)Zlepšení eko stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím enviro. managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajine - INTERREG SK-CZ304021D113
Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémůUkončený
(02.2018 - 01.2020)
Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů - INTERREG SK-CZ304021D168

 

Ikona prioritnej osi Rozvoj miestnych iniciatív Rozvoj miestnych iniciatív

NázovStavInteraktívna mapaKód projektu v ITMS
Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a KarvináProjekt mimoriadne ukončený304031C851
Bezpečne na horáchZmluva neuzavretá304031S601
Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj v česko-slovenském pohraničíProjekt mimoriadne ukončený304031D070
Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca

Ukončený
(08.2019 - 07.2021)

Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca - INTERREG SK-CZ304031S408
Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce - INTERREG SK-CZ304031D206
Fond malých projektov

V realizácií
(06.2017 - 12.2023)

Fond malých projektov - INTERREG SK-CZ304000J915
Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí

Ukončený
(02.2018 - 10.2019)

Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí - INTERREG SK-CZ304031D216
KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE - INTERREG SK-CZ304031C838
LOKÁLNA INICIATÍVA AKTIVUJE REGIÓNY

Projekt mimoriadne ukončený

LOKÁLNA INICIATÍVA AKTIVUJE REGIÓNY - INTERREG SK-CZ304031S542
Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce

Ukončený
(01.2019 - 09.2021)

Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce - INTERREG SK-CZ304031S023
Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů

Ukončený
(09.2017 - 06.2019)

Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů - INTERREG SK-CZ304031D001
Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Ukončený
(01.2018 - 12.2019)

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodařství Zlínska a Púchovska - INTERREG SK-CZ304031C883
Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodařství Zlínska a Púchovska

Ukončený
(05.2019 - 09.2021)

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodařství Zlínska a Púchovska - INTERREG SK-CZ304031S080
Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“

Ukončený
(01.2020 - 12.2021)

Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ - INTERREG SK-CZ304031R566
Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality

Ukončený
(01.2018 - 12.2019)

Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality - INTERREG SK-CZ
 
304031D194
Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice

Ukončený
(02.2018 - 01.2019)

Prezentácia miestneho prír. a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice - INTERREG SK-CZ304031C398
Přeshraniční aktivity seniorů

Ukončený
(06.2017 - 03.2019)

Přeshraniční aktivity seniorů - INTERREG SK-CZ304031D135
Regionálne poradenské centrum SK - CZ
(Trnavský samosprávny kraj - Jihomoravský kraj)

Ukončený
(09.2017 - 08.2022)

Regionální poradenské centrum SK-CZ - INTERREG SK-CZ304031C849
Regionálne poradenské centrum SK - CZ
(Trenčiansky samosprávny kraj - Zlínsky kraj)

Ukončený
(09.2017 - 08.2022)

Regionálne poradenské centrum SK-CZ - INTERREG SK-CZ304031C861
Regionálne poradenské centrum SK - CZ
(Moravskoslezský kraj - Žilinský samosprávny kraj)

Ukončený
(12.2017 - 08.2022)

Regionálne poradenské centrum SK-CZ C867 - INTERREG SK-CZ304031C867
Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru - INTERREG SK-CZ304031D048
Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce

Ukončený
(02.2018 - 09.2019)

Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce - INTERREG SK-CZ304031C893
Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Ukončený
(02.2018 - 01.2020)

Sieť inteligentných samospráv prihraničia - INTERREG SK-CZ304031C555
Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí

Ukončený
(02.2018 - 05.2019)

Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí - INTERREG SK-CZ304031D200
Spoločná cesta k novému domovu

Ukončený
(02.2018 - 05.2019)

Spoločná cesta k novému domovu - INTERREG SK-CZ304031C855
Vidiek bez hraníc

Ukončený
(08.2017 - 10.2018)

Vidiek bez hraníc - INTERREG SK-CZ304031D043
Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu

Ukončený
(11.2019 - 06.2022)

Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu - INTERREG SK-CZ304031S579
Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb

Ukončený
(02.2018 - 12.2019)

Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb - INTERREG SK-CZ304031D115
Zachraňujeme spolu

Ukončený
(07.2017 - 06.2019)

Zachraňujeme spolu - INTERREG SK-CZ304031C880

 

PO4 - Technická pomoc

NázovŽiadateľ
Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a implementáciou programu SK-CZMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-CZMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zabezpečenie plnenia úloh orgánu audituMinisterstvo financií SR
Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-ACentrum pro regionální rozvoj České republiky

 

Zoznam podporených projektov

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok