Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód INTERREG V-A SK-CZ/2021/13) je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v rámci prioritnej osi 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 1,89 mil. eur.

  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód INTERREG V-A SK-CZ/2020/12) je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.1Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvuje 2,9 mil. eur.

  • Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/06) podporí investovanie podnikov do výskumu a inovácií.
  • Indikatívna výška prostriedkov vyčlenených na výzvu je 3,2 mil. eur.
  • Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

  V slovensko – českom prihraničí budú vďaka novým cyklocestám a turistickým chodníkom dostupnejšie mnohé lokality prírodného a kultúrneho dedičstva.

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok