Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Program nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúceho obdobia československej cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 - 2013.

Strategickým zámerom programu na programové obdobie 2014-2020 je prispieť k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom inteligentného využitia súčasného potenciálu územia. 

Fond malých projektov (ďalej len „FMP“) predstavuje flexibilný nástroj, ktorého hlavným cieľom je podpora priamej cezhraničnej spolupráce v regiónoch na oboch stranách hranice, efektívne prispievať súdržnosti cezhraničného územia, vytváraním podmienok pre zintenzívnenie a rozšírenie cezhraničných väzieb. Prostredníctvom takéhoto typu projektu budú špecificky riešené potreby rozvoja na miestnej úrovni. Špecifickým cieľom podpory miestnych iniciatív je rozvoj užšej spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy.

FMP navrhujeme zamerať sa predovšetkým na podporu malých projektov investičného a neinvestičného charakteru, ktoré korešpondujú s prioritami a opatreniami stanovenými v programe, s preukázateľným cezhraničným dopadom a aktívnou cezhraničnou spoluprácou. Ide o projekty menšieho rozsahu spĺňajúce definované kritériá, t.j. výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja od 3 000 do 30 000 EUR. Výška podpory z EFRR nesmie presiahnuť 85% celkových oprávnených výdavkov.

Vedúci partner FMP je Správca – VP Region Bílé Karpaty a hlavný cezhraničný partner je Správca – HCP Žilinský samosprávny kraj.

Malé projekty sa budú realizovať v rámci dvoch prioritných osí v zmysle programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, a to:

 

Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita 3: 

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

Špecifický cieľ 2.1: 

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 

- Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva; 

- Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity; 

- Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne; 

- Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov; 

- Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva; 

- Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít. 

 

Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita 5:

Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Špecifický cieľ 3.1:

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

- Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne;

- Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva;

- Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy;

- Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

 

Celková alokácia finančných prostriedkov zo zdroja EFRR na projekt FMP je vo výške 9 013 946 EUR.

 

Pre bližšie informácie k problematike FMP, príp. informácie ohľadom aktuálne vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci FMP kontaktujte správcov FMP, ktorých kontakty nájdete tu.

Brožúrku FMP SK-CZ alebo Kde Fond malých projektů pomáhá nájdete tu.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok