Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko Česko 2021 2027 Vás pozýva na Networking žiadateľov k výzvam nového programového obdobia 2021 2027.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zmenu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.

Riadiaci orgán pre PS Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 si dovoľuje upozorniť prijímateľov na nedostatok finančného charakteru s vysokou závažnosťou týkajúci sa verejného obstarávania. Prijímateľ/partner ako verejný obstarávateľ je povinný dbať na splnenie podmienok účasti nielen v procese verejného obstarávania, ale aj vo fáze po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, tzn. v čase zmluvného plnenia.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok