Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK CZ/TP/2020/02.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 27. október 2020. 

V súvislosti s vyhlásením tohto vyzvania sa takisto zverejňuje nová výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ČR na spolufinancovanie projektov technickej pomoci pre partnerov z Česka. Uvedená výzva je zverejnená na tejto webstránke v časti „Výzvy“

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK CZ/TP/2020/02

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 28.8.2020

Dátum uzavretia: 27.10.2020

Prioritná os: 4. TECHNICKÁ POMOC

Špecifický cieľ: Zabezpečenie plynulej implementácie programov ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutých stanovených cieľov

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ČR na spolufinancovanie projektov technickej pomoci pre partnerov z Česka

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok