Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Môže partner projektu účtovať v jednoduchom účtovníctve?

  Áno, je možné viesť jednoduché účtovníctvo

   

  Je možné odovzdať žiadosť o NFP osobne aj niekde inde ako v Brne alebo Bratislave?

  Žiadosť o NFP môžete odovzdať buď v Brne (Infobod) alebo v Bratislave (STS). Nikde inde bohužiaľ nie je možné žiadosť osobne doručiť.

   

  Je potrebné predložiť uznesenie zo zastupiteľstva obce/kraja o zaistení vlastných zdrojov spolufinancovania projektu už v rámci predkladanej žiadosti o NFP alebo je možné tento doklad predložiť neskôr?

  Pri podaní žiadosti o NFP predkladá žiadateľ/projektový partner čestné prehlásenie 6a/6b, v rámci ktorého deklaruje skutočnosť, že má dostatok finančných prostriedov na zabezpečenie realizácie projektu. Pred vydaním Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, bude žiadateľ/projektový partner vyzvaný na doplnenie relevantného dokladu, ktorým preukáže, že disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na financovanie projektu (napríklad uznesenie zastupiteľstva kraja/obce. Podrobné informácie sú uvedené v prílohe č. 7. MPIP/časť pre žiadateľa „Spôsob dokladovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku“).

   

  Uvažujeme o spolupráci viacerých subjektov zo 4 susedných regiónov, a to trnavského, trenčianskeho, brnenského a zlínskeho. Je možné podporiť projekt s participáciou účastníkov z menovaných regiónov ?

  Áno je to možné. Podmienkou je, aby na projekte participoval minimálne jeden partner z ČR a jeden partner zo SR za podmienky dodržania princípu tzv. vedúceho partnera. Zároveň je potrebné uviesť dôvod zapojenia partnera so sídlom mimo oprávneného programového územia a nastaviť správne aktivity realizované mimo oprávnené územie a výdavky vynaložené mimo oprávnené územie v zmysle „Oprávnenosti výdavkov“.

   

  Na koho konkrétneho sa môže žiadateľ obrátiť v prípade prípravy projektov v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 a kde sa dajú zistiť informácie o pripravovaných výzvach?

  Môže sa obrátiť na Správcov fondu malých projektov, ktorými sú Región Bíle Karpaty a Žilinský samosprávny kraj. Kontaktné údaje nájdete na tejto webstránke v sekcii Fond malých projektov.

   

  Môže si žiadateľ vybrať hodnoty merateľných ukazovateľov z inej oblasti podpory než tej, v ktorej predkladá svoju žiadosť o NFP?

  Pre každú oblasť podpory sú stanovené prislúchajúce merateľné ukazovatele, ktoré sú uvedené v Intervenčnej logike programu, ktorá tvorí prílohu č. 2 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa.

   

  Musí mať žiadateľ vytvorený špeciálny účet na účely prijímania finančných prostriedkov z ERDF alebo môže využívať akýkoľvek svoj už existujúci účet?

  Vedúci partner je povinný za účelom prijímania prostriedkov a prevodu príslušných častí prostriedkov partnerom projektu viesť bankový účet v mene EUR. Tento bankový účet nemusí slúžiť výhradne pre účely projektu, musí však byť rovnaký po celú dobu realizácie. Účet môže byť vedený v akejkoľvek banke a musí byť vopred špecifikovaný v zmluve o NFP. Bližšie informácie k problematike bankových účtov projektu nájdete v Manuáli prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa v bode 4.1.3 Bankové účty projektu.

   

  Existujú v rámci vyhlásenej výzvy finančné limity na jednotlivé položky rozpočtu?

  Výška oprávnených nákladov je obmedzená pri personálnych výdavkoch (Pravidlá oprávnenosti výdavkov, príloha č. 2), prevádzkových nákladov a nákladov na prípravu projektu. Pri ostatných rozpočtových položkách nie sú konkrétne limity, ale pri hodnotení sa pozerá na účel finančných prostriedkov v súvislosti s projektom, ich efektívne a hospodárne využitie. Bližšie informácie sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (časť 4.1, bod 12)

   

  Je k investičnému projektu nutná výkresová dokumentácia a stavebné povolenie? Je nutné územné rozhodnutie?

  Všetky povinné prílohy, ktoré je potrebné dokladať pri investičných projektoch sú uvedené v „Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP“ v časti „Prílohy k žiadosti o NFP požadované pri investičných projektoch“.

   

  Akým spôsobom prebiehajú platby v rámci projektu? Je uvedené, že formou refundácie na základe žiadosti, ale nie je jasné, či napríklad štvrťročne alebo po realizácii celého projektu alebo to záleží iba na potrebách a rozhodnutiach žiadateľa?

  V podmienkach Operačného programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013 sú vzniknuté náklady uhrádzané výlučne na báze refundácie. Zoznam deklarovaných výdavkov za jednotlivé časti projektu predkladá partner svojmu národnému kontrolórovi vtedy, keď oprávnené výdavky v tomto zozname budú minimálne vo výške 10 000 EUR.

  Zoznam deklarovaných výdavkov predkladá partner príslušnému kontrolórovi za svoju časť projektu spolu s monitorovacou správou o realizácii projektu. Pri predkladaní monitorovacích správ platia nasledovné pravidlá:

  - pri projektoch s celkovými oprávnenými výdavkami do 1 000 000 EUR vrátane je nutné predkladať monitorovacie správy každých 6 mesiacov

  - pri projektoch s celkovými oprávnenými výdavkami nad 1 000 000 EUR je nutné predkladať monitorovacie správy každé 3 mesiace

  Uvedené lehoty môžu byť s ohľadom na charakter projektu upravené po dohode s Riadiacim orgánom(MVRR SR). Žiadosť o platbu predkladá žiadateľ podľa schváleného harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

   

  V akej mene sa musia pripravovať prilohy 2a, 2b Žiadosti o NFP, teda rozpočty partnerov projektu?

  Žiadateľ vyplní podrobný (položkový) rozpočet projektu jednotlivo za seba a všetkých zúčastnených partnerov na osobitných prílohách č. 2a – 2f k žiadosti o NFP v mene EUR.

   

  Existuje maximálna možná požadovaná čiastka finančného príspevku, alebo je stanovená iba minimálna - 20 000eur?

  Vo všeobecnosti min. výška finančného príspevku zo zdrojov ERDF na projekt je viac ako 20 000 EUR. Projekty s požadovanou finančnou podporou z ERDF nižšou ako 20 000 EUR sú podporované v rámci Fondu malých projektov. Horná hranica pre každý projekt je presne stanovená v každej výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

   

  Je potrebné k žiadosti o NFP priložiť aj stavebné povolenie, alebo stačí toto povolenie priložiť až pri podpise zmluvy?

  Je dostačujúce, ak k Žiadosti o NFP bude doložené právoplatné územné rozhodnutie spolu s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, prípadne inú relevantnú dokumentáciu v zmysle pokynov uvedených v „Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP“. Právoplatné stavebné povolenie je žiadateľ povinný doložiť do pol roka od vydania Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.

   

  Musí byť žiadateľ výlučným vlastníkom pozemku, na ktorom plánuje realizovať projektový zámer?

  Nehnuteľnosti musia byť vo výlučnom vlastníctve príslušného partnera. V prípade projektov zameraných na budovanie/modernizáciu/rekonštrukciu cyklotrás/cyklodráh, bežeckých a turistických trás, stavebných prác zameraných na pripojenie inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrické vedenie) a iných drobných stavebných úprav, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu je možné preukázať k pozemkom a stavbám aj iné práva v zmysle § 139, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Tieto práva musia partnera oprávňovať na realizáciu stavebných prác a garantovať jeho udržateľnosť po dobu ďalších 5 rokov od finančného ukončenia realizácie projektu v zmysle článku 57 Všeobecného nariadenia. Výpisy z listov vlastníctva k dotknutým nehnuteľnostiam je potrebné predložiť vždy, aj keď žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti. Toto sa netýka projektov zameraných na cesty II. a III. triedy a miestne komunikácie. Žiadateľ na katastrálnej mape dotknuté nehnuteľnosti iba farebne vyznačí.

   

  Ako a kde môžem zistiť, či som ja resp. môj projektový partner oprávnení žiadatelia v rámci OP SK-CZ 2014-2020?

  Projektovým žiadateľom (partnerom) môže byť výlučne slovenská alebo česká právnická osoba, ktorá má právnu subjektivitu v súlade s národnou legislatívou platnou v SR, resp. v ČR. Oprávneným žiadateľom (partnerom) môže byť len tá právnická osoba, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa k Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020.

   

  Kde sa môžem dozvedieť najbližší termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

  Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP si môžete zistiť na tejto webstránke v sekcii „Výzvy – Harmonogram výziev“.

   

  Môže získať dotáciu právnická osoba, ktorá žiaľ nemôže doložiť prílohu 7b) podklad pre posúdenie finančného zdravia aj v prípade, že má takú povinnosť?

  V prípade, ak má subjekt povinnosť predložiť účtovnú uzávierku za tri posledné ukončené účtovné roky, ale nie je to možné z dôvodu, že subjekt existuje kratšiu dobu, subjekt predloží tieto doklady za všetky doposiaľ ukončené účtovne roky.  V prípade, že subjekt existuje tak krátko, že dosiaľ  nedisponuje žiadnou účtovnou uzávierkou, žiadateľ v prílohe k Žiadosti o NFP označenej ako 7b) uvedie písomný dôvod nepredloženia účtovnej závierky.

   

  Je možné, aby jedna právnická osoba podala v jednej výzve viac projektov?

  Áno je to možné. Počet predložených žiadostí na jedného žiadateľa nie je obmedzený.

   

  Akým spôsobom sa bude dokladať, že projekt nenarušuje konkurenčné prostredie?

  Čestným prehlásením vedúceho partnera a hlavného cezhraničného partnera, ktoré sa nachádza na konci Žiadosti o NFP.

   

  Môže mať žiadateľ sídlo aj mimo územia oprávneného v rámci Programu?

  V odôvodnených prípadoch môže mať žiadateľ sídlo aj mimo oprávneného územia (napr. v Bratislave), nie však mimo územia SR a ČR. Miesto realizácie a dopad projektu musí byť v oprávnenom území. Jedná sa o výnimočné a odôvodnené prípady ako je napr. správa lesov, ktorá jediná je spôsobilá na výkon určitých kompetencií v oprávnenom území (sídli však mimo tohto územia) a tieto kompetencie iná organizácia nemá a teda projekt by nemohol byť realizovaný. Žiadateľ musí takýto postup zdôvodniť v Žiadosti o NFP.

   

  Je možné v rámci projektu odkúpiť pozemky? Ak áno, čo žiadateľ predkladá k Žiadosti o NFP?

  Áno, nehnuteľnosť, ktorej sa projekt týka môžete obstarať v rámci realizácie projektu, kde cena obstarania pozemku môže predstavovať max. 10% celkových oprávnených výdavkov projektu a pozemok bude ocenený znaleckým posudkom. Rovnako dôležité je, aby súčasný vlastník pozemku už nedostal za posledných päť rokov podporu z iných národných alebo EU zdrojov na nákup daného pozemku. Takéto výdavky na obstaranie nehnuteľnosti je potrebné zahrnúť do rozpočtu projektu. K Žiadosti o NFP je potrebné predložiť výpis z katastra nehnuteľností (nie staršie ako 3 mesiace), odkazujúci na meno pôvodného majiteľa, výpis z listu vlastníctva súčasného majiteľa, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve či kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi pôvodným majiteľom a žiadateľom ako nadobúdateľom predmetné nehnuteľnosti a znalecký posudok.

   

  Je možné predložiť Žiadosť o NFP, ktorá by spájala aktivity z rôznych oblasti podpory?

  Nie, jedna Žiadosť o NFP sa môže týkať iba jednej oblasti podpory

   

  Vedúci partner musí mať vždy väčší rozpočet alebo záleží na dohode medzi partnermi?

  Záleží na dohode medzi partnermi. Odporúčame však, aby vedúcim partnerom bol ten, kto má väčší rozpočet, alebo realizuje viac aktivít či má väčšie skúsenosti s projektmi.


  Môžeme hovoriť o oprávnenosti výdavkov v prípade, že obstarané vybavenie, zariadenie alebo nehnuteľnosť nie sú plne využívané pre účely projektu?


  S ohľadom na princípy účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti platí, že ak sú vybavenie, zariadenie alebo nehnuteľnosti využívané pre účely projektu len z časti, oprávnená je len časť výdavkov na ich obstaranie, resp. na príslušné stavebné práce. V prípade výdavkov na vybavenie a zariadenie je spôsobilý pomerný podiel obstarávacej ceny zodpovedajúci času reálneho využívania alebo využitej kapacity pre projekt. Prijímateľ je povinný doložiť výpočet pomernej časti pre projekt (ak tento pomer nebol stanovený pri predložení projektovej žiadosti, resp. nebol stanovený rozhodnutím monitorovacieho výboru). V prípade stavebných prác sú oprávnené výdavky súvisiace s tými časťami stavby, ktoré budú využívané pre projekt. Príslušné časti stavby je partner povinný vymedziť v projektovej žiadosti a ich využitie pre projekt doložiť v priebehu realizácie projektu, prípadne v dobe udržateľnosti. Ak sa v priebehu realizácie projektu alebo jeho udržateľnosti zistí, že rozsah využívania vybavenia, zariadenia alebo nehnuteľností je nižší, ako je uvedené v schválenej žiadosti o NFP, takéto výdavky budú krátené. Vyššie uvedené pravidlá sa použijú analogicky i v prípade leasingu, prenájmu a odpisov vybavenia, zariadenia a nehnuteľností.


  Ako je to s oprávnenosťou výdavkov na technický dozor investora / autorský dozor, resp. projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré sú z programu Interreg V-A SK-CZ financované len z časti?


  Pre výdavky na tzv. technický dozor investora / autorský dozor, resp. projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré sú z programu Interreg V-A SK-CZ financované iba z časti, platia nasledujúce pravidlá:

  V prípade, ak dochádza k situácii, že je v projekte oprávnená len časť výdavkov danej zákazky na stavebné práce, je nutné zodpovedajúcim spôsobom krátiť takisto výdavky na TDI / autorský dozor / BOZP a výdavky na projektovú dokumentáciu. Výdavky budú uznané v pomere, ktorý zodpovedá pomeru oprávnených výdavkov a celkových výdavkov danej stavby, a to z hodnôt vychádzajúcich zo zadávacieho konania. Na neskoršie dodatočné práce alebo menej práce sa ohľad neberie, o percente spôsobilosti výdavkov sa rozhodne na začiatku, resp. po ukončení zadávacieho konania alebo verejného obstarávania.

  V prípade, že sú oprávnené výdavky vyššie ako 75% celkových výdavkov danej stavby, budú uznané všetky výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou a TDI / autorským dozorom, atď. danej stavby, pretože v tomto prípade je výška oprávnených výdavkov tak významná, že dodatočné aktivity financované neoprávnenými výdavkami už nemajú zásadný vplyv na rozsah a cenu služieb spojených s projektovou dokumentáciou a TDI / autorským dozorom.

  Prosím o spresnenie pojmov „projekt spočívajúci vo financovaní infraštruktúry“ a „projekt spočívajúci v nákupe hmotného predmetu“.


  Za projekt spočívajúci vo financovaní infraštruktúry, resp. projekt spočívajúci v nákupe hmotného predmetu je považovaný projekt, v ktorom je financovaná infraštruktúra či hmotný predmet určený pre potreby konkrétnej cieľovej skupiny. Bez financovania takejto infraštruktúry, resp. hmotného predmetu, by nebolo možné čiastočne alebo vôbec plniť stanovené ciele v rámci realizácie projektu.

  Príkladom projektu spočívajúceho vo financovaní infraštruktúry je napr. projekt podporujúci zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničí prostredníctvom aktivity rekonštrukcie stavby, ktorá bude slúžiť ako regionálne múzeum. Financovanie infraštruktúry, teda v tomto prípade rekonštrukcie budovy, je nevyhnutným predpokladom naplnenia cieľov projektu, ktorým je neskoršia prevádzka múzea.

  Príkladom projektu spočívajúceho vo financovaní hmotného predmetu je projekt zameraný na spoluprácu škôl v oblasti informatiky. Hmotným predmetom je vybavenie počítačovej učebne, ktorá slúži konkrétnej cieľovej skupine v projekte, teda študentom škôl zapojených v projekte. Zakúpenie informačnej techniky je predpokladom naplnenia cieľov projektu. Iným príkladom je projekt zameraný na spoluprácu IZS, v ktorom môže byť takýmto hmotným predmetom zakúpenie hasičského alebo policajného vozu využívaného pri výjazdoch v prihraničí na oboch stranách hranice, a pod. Zakúpenie takejto techniky je nevyhnutné pre naplnenie cieľov projektu.

  V prípade zakúpenia informačnej techniky alebo kancelárskeho vybavenia pre administratívne účely projektu sa nejedná o zakúpenie hmotného predmetu, pretože zakúpenie vyššie zmieneného

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok