Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Riadiaci orgán pre PS Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 si dovoľuje upozorniť prijímateľov na nedostatok finančného charakteru s vysokou závažnosťou týkajúci sa verejného obstarávania. Prijímateľ/partner ako verejný obstarávateľ je povinný dbať na splnenie podmienok účasti nielen v procese verejného obstarávania, ale aj vo fáze po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, tzn. v čase zmluvného plnenia.

  Napr.: Pokiaľ verejný obstarávateľ v Oznámení/Výzve na predkladanie ponúk a Súťažných podkladoch stanovil podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO a požadoval preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, pričom určil minimálnu požadovanú prax takejto osoby, tak je nevyhnutné, aby táto osoba spĺňajúca podmienku účasti participovala na zmluvnom plnení počas celej doby realizácie alebo v prípade objektívnych dôvodov na strane úspešného uchádzača ako zhotoviteľa/dodávateľa bola vymenená za osobu rovnako spĺňajúcu podmienku účasti stanovenú verejným obstarávateľom. 

  V prípadoch, kedy verejný obstarávateľ súhlasí s takými podmienkami plnenia, ktoré nespĺňajú podmienky účasti, Riadiaci orgán uplatní finančnú opravu v zmysle Prílohy č. 1, Metodického pokynu CKO.

  Zároveň Riadiaci orgán upozorňuje prijímateľov/partnerov na povinnosť predkladania všetkých dodatkov súvisiacich s výsledkom verejného obstarávania alebo výsledkom obstarávania po ich podpise a to aj v prípade zmeny identifikačných a kontaktných údajov ako napr. zmena adresy sídla, kontaktných osôb, čísla bankového účtu a podobne.

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok